01 520 38 50
Koristne povezave

 

Hitre informacije
 • tajništvo - 01 520 38 50
 • ravnateljica - 01 520 38 52
 • pomočnica r. - 01 520 38 60
 • zbornica - 01 520 38 61
 • zbornica - 01 520 38 62
 • računovodstvo - 01 520 38 57
 • svetovalna služba - 01 520 38 68
 • svetovalna služba - 01 520 38 73
 • mobilna spec. peda. - 01 520 38 66
 • knjižnica - 01 520 38 63
 • kuhinja - 01 520 38 56
 • zobna ambulanta - 01 544 32 34
 • faks - 01 520 38 58
  OŠ Vodmat, Potrčeva1, Ljubljana

 

Delo z nadarjenimi učenci

Na področju dela z nadarjenimi sledimo usmeritvam koncepta »Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci«.

V prvi fazi (1 triletje) učitelji in drugi strokovni delavci le sledijo razvoju otrok in njihovih talentov ter jim omogočajo različne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj otrokovih potencialov na različnih področjih.

Sledi evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Učitelji lahko učence evidentirajo na podlagi več kriterijev; na podlagi učnega uspeha, izjemnih dosežkov na glasbenem, likovnem, športnem ali drugih področjih, dosežkov na tekmovanjih, na podlagi opažanj učitelja o funkcioniranju učenca pri pouku ipd. Ob zaključku lanskega šolskega leta je učiteljski zbor oblikoval seznam učencev, ki sodijo v širšo skupino tistih, ki bi lahko bili nadarjeni.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi Sanja Zgonc (šolska svetovalna delavka) bo predvidoma v mesecu oktobru oz. novembru pisno obvestila starše tistih učencev, ki so bili evidentirani in jih seznanila z nadaljnjimi postopki. Starše učencev 7. razreda, ki so v postopku odkrivanja nadarjenih, bo obvestila o končnih ugotovitvah postopka ter pridobila soglasja za nadaljnje spremljanje njihovih otrok.

V nadaljevanju odkrivanja nadarjenih (faza identifikacije), predvidoma v decembru ali januarju (odvisno od epidemiološke situacije in poteka vzgojno izobraževalnega dela), sledi postopek testiranja otrok (test besedne ustvarjalnosti in test splošnih intelektualnih sposobnosti), nato pa učitelji za vsakega evidentiranega učenca izpolnijo ocenjevalne lestvice, s katerimi ocenijo otrokove sposobnosti na različnih področjih (predvidoma v februarju oz. marcu). 

Učenec, ki v postopku identifikacije doseže kriterije, določene s konceptom, je prepoznan za nadarjenega učenca.  Z ugotovitvami v zadnji stopnji odkrivanja nadarjenih seznanimo tudi starše (predvidoma v maju oz. juniju).

Ob zaključku šolskega leta bodo učitelji (od 3. do 9. razreda) ponovno evidentirali učence, ki bi po kriterijih, ki jih predvideva Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi, lahko bili nadarjeni. Učence bodo evidentirali na podlagi več kriterijev (učiteljevo mnenje, izjemni likovni, glasbeni, tehnični, športni dosežki, dosežki na regijskih ali državnih tekmovanjih). Evidentirane učence bomo potrdili na junijski seji učiteljskega zbora.

Tudi v tem šolskem letu bomo učencem, ki so bili po kriterijih, ki jih predvideva koncept, prepoznani kot nadarjeni, ponudili raznovrstne dejavnosti:

 • individualizacija in diferenciacija pri pouku,
 • nivojski pouk,
 • dodatni pouk pri različnih predmetih,
 • izbirni predmeti,
 • dodatne priprave na tekmovanja iz znanja na različnih področjih,
 • interesne dejavnosti,
 • tekmovanja iz znanja,
 • različna športna tekmovanja,
 • likovni in literarni natečaji,
 • mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih nalog,
 • bralna značka, zamejska bralna značka, bralna značka pri tujih jezikih,
 • sodelovanje v projektu vrstniška mediacija,
 • sodelovanje na šolskih prireditvah in projektih (zdrava šola, kulturna šola…),
 • sodelovanje v skupnosti učencev šole ali otroškem parlamentu,
 • razširjen program dela z nadarjenimi izvajalci (Cvetka Tomašić, Milena Požun, Nataša Sadar Šoba, Mojca Mlakar).

   

  Dostopnost